loading page

Clinical outcomes of salvage endoscopic nasopharyngectomy in recurrent nasopharyngeal carcinoma
  • +6
  • Wanpeng Li,
  • Hanyu Lu,
  • Huankang Zhang,
  • Xi-Cai Sun,
  • Li Hu,
  • Weidong Zhao,
  • Yurong Gu,
  • Houyong Li,
  • De-Hui Wang
Wanpeng Li
Fudan University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Hanyu Lu
Fudan University
Author Profile
Huankang Zhang
Fudan University
Author Profile
Xi-Cai Sun
Fudan University Affiliated Eye, Ear, Nose and Throat Hospital
Author Profile
Li Hu
Affiliated Eye Ear Nose and Throat Hospital, Fudan University
Author Profile
Weidong Zhao
Affiliated Eye Ear Nose and Throat Hospital, Fudan University
Author Profile
Yurong Gu
Affiliated Eye Ear Nose and Throat Hospital, Fudan University
Author Profile
Houyong Li
Affiliated Eye Ear Nose and Throat Hospital, Fudan University
Author Profile
De-Hui Wang
Fudan University Affiliated Eye, Ear, Nose and Throat Hospital
Author Profile