Integrated MOF and P/VSA Process Design: Descriptor Optimization
Xiang Zhang, Teng Zhou, Kai Sundmacher, et al.
Integrated Ionic Liquid and Absorption Process Design for Carbon Capture: Global Opti...
Xiang Zhang, Xuechong Ding, Zhen Song, et al.
Optimization-based Cosmetic Formulation: Integration of Mechanistic Model, Surrogate...
Xiang Zhang, Teng Zhou, Ka Ng, et al.