Epidemiology and evolution of novel deltacoronaviruses in birds in central China
Qiong Wang, Zhi-Jian Zhou, Zhi You, et al.
Receptor utilization of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) indicates a narrower h...
Ye Qiu, Qiong Wang, Jin-Yan Li, et al.