February 16, 2022
Comprehensive Folding Variations for Protein Folding
Jiaan Yang, Wen Xiang, Xiao Fei Zhao, et al.