Rapid Artificial Biocrust Development by Co-Inoculation of Clay and Cyanobacteria
Xia Ling, Zhou Keqiang, Zhang Zijia, et al.
Superabsorbent polymer used for saline-alkali soil water retention
Xia Ling, Cui Zhang, J Viridiana Garcia-Meza, et al.