The frost heave characteristics of a volcanic coarse-grained soil quantified by parti...
Junping Ren, Shoulong Zhang, Tatsuya Ishikawa, et al.
Use of an artificial neural network model for estimation of unfrozen water content in...
Junping Ren, Xudong Fan, Xiong (Bill) Yu, et al.