November 05, 2022
Characterization of kaolinized nontronite by visible to near infrared (VNIR) reflecta...
Xiaorong Qin, Jiacheng Liu, Wei Tan, et al.