October 26, 2023
Drought Propagation and Recovery Behaviours Across 407 Australian Catchments
Santosh Kumar Aryal, Hongxing Zheng, Yongqiang Zhang, et al.