November 09, 2023
Deep Learning-Based Frequency Offset Estimation
Tao Chen , Shilian Zheng , Jiawei Zhu , et al.