April 18, 2024
Scaling Laws of Data-Driven Machine Learning Models: A Survey and Taxonomy
Cheng Wang, Yi Wang, Zhiwei Li, et al.