April 23, 2024
Key design aspects of a wind turbine SRB main bearing for field operation performance
Xuehai Gao, Xun Wang, Zekun Zhang, et al.